Polityka prywatności

Polityka prywatności

obowiązuje od 08.02.2024. 

 1. Wstęp. Ta Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Aby ułatwić Tobie zrozumienie tej Polityki Prywatności, poniżej objaśniliśmy pojęcia, którymi najczęściej się posługujemy:
  1. Administrator – podmiot, który wyznacza cele i sposoby Przetwarzania Twoich danych osobowych.
  2. Dane Osobowe – wszelkie informacje, które umożliwiają nam Ciebie zidentyfikować, np. imię i nazwisko, adres poczty e-mail.
  3. Kontrahent – nasz partner biznesowy, z którym współpracujemy.
  4. Polityka Prywatności – ten dokument.
  5. Przetwarzanie – wykonywania jakichkolwiek czynności na Danych Osobowych (np. kopiowanie, przechowywanie, wysyłanie Danych Osobowych).
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Regulamin – regulamin Strony Internetowej.
  8. Strona Internetowawegafarm.pl.
  9. Ty – osoba, której Dane Osobowe Przetwarzamy jako ich Administrator.
  10. Umowa – umowa zawierana pomiędzy nami a Tobą na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Wegafarm Plucińscy sp. k. z siedzibą w Gryficach (72-300), ul. Niekładzka 9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8571927266, REGON: 383445159, KRS: 0000787969 (“my”).
 3. Jak najprościej się z nami skontaktować? Możesz się z nami skontaktować wysyłając do nas wiadomość e-mail biuro@wegafarm.pl.
 4. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej oraz przez jaki okres Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

 

Informacje dla osoby, która odwiedza naszą Stronę Internetową:

 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu:
  1. zapewnienia właściwego funkcjonowania technicznego naszej Strony Internetowej (w tym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. przeprowadzania badań i analiz (w tym statystycznych) naszej Strony Internetowej m.in. pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania dostępnych usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • umożliwienia Tobie komunikacji z nami wybranym przez Ciebie kanałem (np. przez formularz kontaktowy, drogą mailową, drogą telefoniczną), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. prowadzenia działań marketingowych (np. wysyłki newslettera), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe ww. celach przez okres niezbędny do ich wykonania. Zaprzestaniemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeżeli złożysz skuteczny sprzeciw. W przypadku Przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych zawsze przestaniemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeżeli wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 

Informacje dla osoby, która odwiedza nasze media społecznościowe (Facebook oraz Instagram):

 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu:
  1. informowania Ciebie o naszej działalności oraz budowania naszego pozytywnego wizerunku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. udzielania odpowiedzi na pytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • prowadzenia działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe ww. celach przez okres niezbędny do ich wykonania. Zaprzestaniemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeżeli złożysz skuteczny sprzeciw. W przypadku Przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych zawsze przestaniemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeżeli wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 

Informacje dla osoby, która zawarła z nami Umowę (np. dotyczącą zakupu suplementów, wyrobów medycznych, usługi konta):

 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu:
  1. zawarcia i realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą pojawić się w związku z zawartą pomiędzy Tobą a nami Umową.
 1. prowadzenia działań marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe ww. celach przez okres wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony w przepisach prawa, w tym zwłaszcza prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości. Maksymalnie Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. W przypadku Przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych zawsze przestaniemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeżeli wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych.

 

Informacje dla Kontrahenta.

 1. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu:
  1. jeżeli jesteś stroną umowy – zawarcia i realizacji z Tobą umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli jesteś reprezentantem lub osoba do kontaktu Kontrahenta – zawarcia i realizacji umowy z Kontrahentem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wtedy Twoje dane kontaktowe oraz dane Ciebie identyfikujące pozyskaliśmy od Kontrahenta, z którym współpracujesz.
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą pojawić się w związku z zawartą pomiędzy Tobą a nami umową lub umową zawartą pomiędzy Kontrahentem, z którym współpracujesz a nami.
 1. Przetwarzamy Twoje Dane osobowe ww. celach przez okres wykonywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń oraz okres określony w przepisach prawa, w tym zwłaszcza prawa podatkowego oraz przepisach o rachunkowości. Maksymalnie Twoje Dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
 1. Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe? Twoje Dane Osobowe możemy przekazać dostawcom usług i systemów IT, dostawcom płatności, dostawcom poczty elektronicznej, a także naszym doradcom (np. prawnicy, biuro księgowo-rachunkowe, firma IT).
 2. Jakie masz prawa w związku z Przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych?
 3. Prawo dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO), tzn. masz prawo uzyskać od nas informację, czy Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, a jeżeli ma to miejsce możesz także uzyskać do nich dostęp, w tym otrzymać ich kopię oraz uzyskać informacje dotyczące ich Przetwarzania (te informacje są ujęte w Polityce Prywatności).
 4. Prawo do sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO), tzn. masz prawo sprostować swoje Dane Osobowe, które są nieprawidłowe. Ponadto masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, jeżeli wymaga tego cel ich Przetwarzania.
 5. Prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Twoich Danych Osobowych, a my mamy obowiązek je usunąć, jeżeli ma miejsce jedna z następujących okoliczności:
  1. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są Przetwarzane.
  2. wniosłeś sprzeciw wobec Przetwarzania Twoich Danych Osobowych i nie mamy nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu do dalszego Przetwarzania Twoich Danych Osobowych.
 • wniosłeś sprzeciw wobec Przetwarzania Twoich Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. Twoje Dane Osobowe były Przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Twoje Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego.
 3. cofnąłeś zgodę, która stanowi podstawę Przetwarzania Twoich Danych Osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • możemy odmówić realizacji Twojego prawa do usunięcia Danych Osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 1. Prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO), które możesz zrealizować, gdy ma miejsca jedna z następujących okoliczności:
  1. kwestionujesz prawidłowości Twoich Danych Osobowych – wtedy będziemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe w ograniczonym zakresie przez okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość.
  2. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się, aby je usunąć, żądając ich ograniczonego Przetwarzania.
 • nie potrzebujemy już Twoich Danych Osobowych do realizacji celów Przetwarzania, ale Ty je potrzebujesz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. wniosłeś sprzeciw wobec Przetwarzani Twoich Danych Osobowych – wtedy będziemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe w ograniczonym zakresie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy oraz Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wtedy możesz zażądać, aby przekazać Tobie lub innemu administratorowi Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec Przetwarzania Twoich Danych Osobowych (art. 21 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie jesteśmy zobowiązani uwzględnić Twój sprzeciw, jeżeli wykażemy istnienie naszych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do Przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – jeżeli Twoim zdaniem Przetwarzamy Dane Osobowe z naruszeniem przepisów RODO to możesz wnieść skargę do Prezesa UODO. Aktualne dane kontaktowe do Prezesa UODO znajdziesz na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 4. Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje na podstawie Twoich Danych Osobowych lub wykorzystuje Twoje dane osobowe w celach profilowania?
 5. Czy możemy przekazać Twoje Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy? Na ile jest to możliwe korzystamy z dostawców usług IT, którzy Przetwarzają Dane Osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak współpracujemy z podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to transfer danych zabezpieczamy zgodnie z wymaganiami RODO, w tym zwłaszcza przez zawarcie standardowych klauzul umownych.
 6. Co powinieneś wiedzieć na temat plików cookies?
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu, takim jak komputer czy smartfon, gdy odwiedzasz strony internetowe. Pomagają nam ułatwić Tobie korzystanie z naszej Strony Internetowej.
  2. Na Stronie Internetowej korzystamy z plików cookies własnych oraz naszych zaufanych partnerów. Korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:
   1. niezbędnych, które są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa naszej Strony Internetowej. Co do zasady dane zebrane za pośrednictwem tych plików cookies przechowywane są przez okres 1 roku.
   2. analitycznych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Dzięki nim możemy zebrać informację o liczbie użytkowników, która odwiedziła naszą Stronę Internetową, czy też o czasie spędzonym na nasze Stronie Internetowej. Co do zasady dane zebrane za pośrednictwem tych plików cookies przechowywane są zależnie od typu pliku: tylko przez okres korzystania z naszej Strony internetowej (trwanie sesji), przez 1h, przez 7 dni, przez 3 miesiące, przez 1 rok.
 • marketingowe, które pomagają nam zrozumieć lepiej Twoje potrzeby i dostosować do nich wyświetlane treści. Dane te są przechowywane przez 6 miesięcy.
 1. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia w zakresie zbieranych plików cookies, gdy korzystasz z Internetu. Szczegółowe informacje dla przeglądarki Chrome znajdziesz tutaj, dla Safari tutaj, dla Internet Explorer tutaj, dla przeglądarki Mozilla FireFox tutaj.
 1. Czy podanie Danych Osobowych jest konieczne? Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne. Przy czym pamiętaj, że brak podania przez Ciebie Danych Osobowych uniemożliwi nam zrealizować Twoje żądania (np. odpowiedzieć na wiadomość e-mail, zawrzeć z Tobą umowę).
 2. Zmiana Polityki. Możemy zmienić treść Polityki Prywatności. Najnowszą wersję Polityki Prywatności zawsze znajdziesz na Stronie Internetowej.